سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کمک

من باید برای  درس کارآفرینی 1 پروژه تحویل بدهم ازهمه اهالی اینترنت تقاضا دارم با ارائه نظرات سودمندشان مرا در تحویل این طرح یاری دهند